Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено за провеждане на Общо Събрание

На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №5 от заседание на УС-ПРОТОКОЛ № 36/30.09.2021г., Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”, свиква общо събрание на сдружението на 28.10.2021 г. /Двадесет и осми Октомври, две хиляди двадесет и първа година/ от 18.00 часа в гр. Бургас, офис на МИРГ-гр.Бургас, ж.к.Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Приемане на проект на  бюджет на МИРГ Бургас-Камено за 2022г.

2.Промяна в състава на УС, освобождаване на членове на УС и освобождаването им от отговорност, избор на нови членове на УС.

3.Разни

На основание на Чл. 25 (5) от Устава Членовете на Сдружението участват лично в Общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на Сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

На основание Чл. 28. от УставаЧленовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта и съответно пълномощно.

На основание Чл. 29.(1) от Устава Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината членове на Сдружението. (2) При липса на кворум Общото събрание се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.