Обява за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения

Обява за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас  – Камено“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., и Споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МДР-ИП-01-87/20.07.2018 г.)

 

МИРГ Бургас – Камено

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” в МИРГ „Бургас – Камено“.

 1. Кратко описание на дейността на външните експерти – оценители

Външните експерти – оценители извършват проверка за окомплектованост на подадените проектни предложения по процедурата и оценка за тяхното съответствие със стратегията на МИРГ, съобразно одобрена Методика за подбор на проектни предложения по стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас – Камено.

Изискванията към външните експерти – оценители и правилата за тяхната работа са описани в раздели III и IV на Вътрешните правила за работа на МИРГ Бургас – Камено.

Включването на одобрените външни експерти в оценителната комисия се извършва на база на тяхната квалификация и опит. В случай, че в списъка фигурират повече от необходимия брой външни оценители с необходимата квалификация и опит, които съобразно с тяхната заетост могат да се включат в работата на комисията, изборът на нейните членове се определя на случаен принцип.

 1. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на три последователни етапа:

Първи етап –  Административна проверка на представените документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно изискванията, посочени в обявата.

Втори етап –  Интервю с кандидатите.

Трети етап – Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати.

    3.  Минимални изисквания към кандидатите:

 • Кандидатите следва да са физически лица.
 • Кандидатите следва да притежават висше образование с образователна степен минимум „бакалавър“  по  специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”.
 • Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти, финансирани от европейски фондове и програми и/или да притежават професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години.
 • Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.
 • Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите по проекти финансирани по ПМДР, както и относно подхода ВОМР (ЛИДЕР), Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено и работа в ИСУН.
 1. Кандидатите за външни експерти не следва:
 •  да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР;
 • да са членове на Управителния съвет на МИРГ;
 • да са лица, които се намират помежду си в йерархическа зависимост с членовете на УС на МИРГ;
 •  да са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
 •  да са поставени под запрещение;
 • да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ;
 • да са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година;
 • да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани.
 1. Необходими документи:
 • Заявление по образец;
 • Автобиография по образец;
 • Копие от документ за завършено висше образование;
 • Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна и/или осигурителна книжка и др.);
 • Копие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (референции, удостоверения, сертификати, заповеди и др.);
 • Декларация по образец;
 • Декларация – лични данни.

Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.

 1. Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес:

гр. Бургас, кв. Меден рудник, сграда на ЦАО „Възраждане“, МИРГ Бургас – Камено, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 часа, до 16.08.2019 г. включително. Документи получени след крайния срок за подаване не се  разглеждат. Регистрират се само документите получени в деловодството на  МИРГ преди крайният срок посочен в обявата.

 

За допълнителна информация:

Електронна поща: office@flag-burgas.org

Офис на МИРГ Бургас – Камено: гр. Бургас, кв. Меден рудник, сграда на ЦАО „Възраждане“.

Комплект документи за кандидатстване за външен експерт – оценител: 

Заявление

Образец на автобиография

Декларация

Декларация за лични данни