Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  и МИРГ Бургас-Камено публикуват за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.042  “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия на МИРГ „Бургас – Камено“.

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.042  “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, е  293 374,50 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 249 368,325   лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 44 006,175 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 18.12.2019 г. , на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК