Съобщение във връзка с обявен конкурс  за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас – Камено

Съобщение във връзка с обявен конкурс за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас – Камено

Кандидатите за независими експерти – оценители, участвали в предходни конкурси  за избор на външни експерти – оценители в МИРГ Бургас – Камено и преминали етап „Административна проверка“, могат да подадат само заявление за участие в  настоящия конкурс, както и изискуемите декларации.