Как да изпратим искане за разяснения по процедура директно чрез ИСУН 2020

В този линк е представена една от последните разработки на ИСУН 2020:

https://www.facebook.com/watch/?v=2891484504307039 – Възможност за изпращане на искане за разяснение по дадена процедура, чрез модула за кандидатстване на ИСУН 2020.

Практиката досега, при обявяване на процедури за набиране на проектни предложение, беше свързана с посочване от страна на Управляващия орган (УО) на ел. поща, на която всички кандидати изпращаха въпросите си по дадена процедура. От своя страна, УО обобщаваше въпросите и отговорите във файлове и ги публикуваха. Този подход създаваше известни затруднения, както за УО, които трябваше да филтрират въпросите измежду огромния поток от информация, с който работят, а и в някои случаи дори да „отгатнат“ по коя процедура е даден въпрос, така и за самите кандидати, които трябваше да открият зададения от тях въпрос измежду всички останали. Този процес се променя и подобрява с тази опция.