Анкетно проучване

Уважаеми Дами и Господа,

Участието Ви в настоящото анкетно проучване е изключително важно, тъй като то ще бъде използвано за изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие и създаване на Местна инициативна рибарска група на територията на населени места от общините Бургас и Камено в рамките на проект по Договор№ BG14MFOP001-4-001-0013, финансиран по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“от Програма морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Попълнената анкета можете да изпратите на нашия е-мейл: office@flag-burgas.org или да предадете на някоя от срещите, които организираме през месец октомври 2017 г.

Anketna karta