ВОМР сравнения: Какъв дял от ЕСИФ са отделили държавите-членки за ВОМР през 2014-2020 г. и какви са разликите?

Този анализ е част от инициативата за ВОМР в Европа на LDnet, включваща профили на държавите във връзка с прикалгането на ВОМР и хоризонтални анализи.

ВОМР продължава да бъде доминиран от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), което допринася за три четвърти от общото финансиране на ВОМР. Това доминиране се дължи главно на задължителното минимално разпределение на ЛИДЕР от 5%. Фигура 1 показва, че въпреки че по-голямата част от страните не надхвърлят значително над 5% от ЕЗФРСР, някои са избрали да надхвърлят тези изисквания. Най-високите дялове на ВОМР (LEADER) могат да бъдат намерени в Германия (14,1%) и Испания (10,4%), които отделят повече от два пъти необходимата сума. Също така други, като Естония (8,7%), Гърция (8,5%) или Дания (7,8%), решиха да разпределят сравнително високи дялове от своите пакети от ЕЗФРСР на LEADER.

Фигура 1: Дял на разпределението на CLLD (LEADER) в ЕЗФРСР по държави, 2014-20

По време на подготовката за програмния период 2021-27 г. имаше твърдения, особено от участниците в селските райони, че минималното задължително разпределение за ВОМР (LEADER) в случая на ЕЗФРСР следва да бъде налице и за другите допустими ЕСИФ фондове. Тези минимални дялове могат например да отразяват тези на ЕЗФРСР, т.е. да възлизат на поне 5% от ЕФМДР, ЕФРР и ЕСФ. Европейската асоциация LEADER за развитие на селските райони (ELARD) дори аргументира минимум 15% от всеки от четирите фонда в своя доклад за бъдещето на ВОМР/ LEADER от 2017.

В светлината на тези искания за не само повече финансиране, но особено за финансиране, идващо от по-широк кръг източници, е полезно да се разгледа по-отблизо ситуацията в настоящия програмен период 2014-20. Какъв дял от финансирането отделя понастоящем всяка държава-членка за Стратегии за ВОМР и как това се различава по фондове? Има ли случаи, при които делът на други фондове вече е съпоставим с този в ЕЗФРСР? Колко промяна в стъпка всъщност би бил минималният необходим процент?

Фигури 2-4 илюстрират настоящия дял на ВОМР за всеки от трите фонда Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейският социален фонд (ЕСФ). Трябва обаче да се има предвид, че тези дялове може да се различават значително в онези страни с регионални програми за ЕСИФ (напр. AT, DE, IT, UK). Докато някои регионални програми интензивно използват финансирането си за ВОМР, други вместо това изобщо не използват определени фондове, като по този начин намаляват общия процент на тяхната държава, представен в диаграмите.

Фигура 2: Дял на разпределението на ЕФМДР по държави, 2014-20

Фигура 3: Дял на разпределението на ЕФРР от страна на ВОМР по държави, 2014-20

Фигура 4: Дял на разпределението на ВОМР по ЕСФ по държави, 2014-20

Диаграмите показват, че с изключение на ЕФМДР, дяловете от финансиране от ЕСИФ за ВОМР са доста под 5% в повечето държави-членки. ЕФМДР се откроява (Фигура 2), като отделя почти 10% от всичките си средства на ВОМР. Повечето от 20-те държави-членки, които финансират местни групи за действие в областта на рибарството (МИРГ), инвестират над 5% от разпределените си средства по ЕФМДР, като две държави (Словения и Естония) насочват над една четвърт от тях чрез ВОМР.

Използването на структурните фондове, т.е. ЕФРР и ЕСФ, за ВОМР обаче е относително ограничено. Това е така не само по отношение на броя на държавите-членки, които използват ЕФРР (15) и ЕСФ (11), но и по отношение на дела на тези фондове, предназначени за ВОМР. Като цяло само 0,6% от ЕФРР и 0,8% от финансирането по ЕСФ отиват за ВОМР. Това е илюстрирано и на фигури 3 и 4. Делът на ВОМР в ЕФРР обикновено остава под 2%, като само Чехия (3,5%) и Словения (2,1%) надхвърлят. Делът на ВОМР в ЕСФ не е значително по-висок, но две държави, България (5.4%) и Румъния (4.4%), се открояват.

Преминавайки извън отделните фондове, струва си да разгледаме кумулативния дял на ВОМР и от четирите допустими Европейски структурни и инвестиционни фонда. Фигура 5 показва разпръснат график, представящ не само дела на ВОМР в проценти, но и абсолютно наличното финансиране в евро.

Фигура 5: Общо финансиране от CLLD (EUR) спрямо дела на CLLD от допустимото финансиране по ESI по държави, 2014-20

Общият дял на ВОМР по държави-членки е относително равномерно разпределен между 0,8% в Малта и 5,2% в Люксембург. И все пак четири държави се открояват по отношение на своя дял на финансиране от ВОМР: заедно с Люксембург, Дания (5,1%), Ирландия (5,1%) и Германия (малко под 5%) също са на минимално разпределение от 5% в момента на място за ЕЗФРСР и ЛИДЕР. Тези цифри обаче са силно изкривени от относителната роля на ЕЗФРСР, която възлиза на над 90% от цялото финансиране на ВОМР в тези четири държави. Свръхпредставителството на ЕЗФРСР е особено видимо в случая с Германия, която също има най-високото разпределение за ВОМР в абсолютно изражение (1,39 млрд. Евро), но това се дължи най-вече на много високия му дял от финансирането на LEADER (14,1%) показано на фигура 1.

Този кратък анализ на настоящите модели на разпределение на ВОМР показа много разнообразна картина, но такава, която все още е доминирана от единствения задължителен елемент на ВОМР поддръжката: 5% минимално разпределение за LEADER. В случая на ЕФМДР дяловете са много високи в няколко държави, но това има само ограничен ефект в абсолютно изражение. Когато тези фондове изобщо се използват, дяловете на ВОМР в ЕФРР и ЕСФ обикновено са ниски. И все пак има няколко случая, когато те представляват значителен дял, като ЕФРР в Чешката република или ЕСФ в България.

Автор: Стефан Ках -Изследователски център за европейски политики

Януари 2021г

Източник: https://ldnet.eu/clld-comparisons-esi-funding-dedicated-to-clld-in-different-countries/