Списъци с одобрени и неодобрени кандидати за външни експерти – оценители

Списъци с одобрени и неодобрени кандидати за външни експерти – оценители

Във връзка с проведените интервюта с кандидатите за външни експерти-оценители, МИРГ Бургас-Камено обявява одобрените и неодобрени кандидати за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружението, както следва:

  

СПИСЪК

с одобрени кандидати за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено

 

Име

1Васка Николова Каптебилова
2Славка Тодорова Бахчеванска
3Виолета Борисова Секиранова
4Стефан Веселинов Попов
5Марияна Недялкова Мантарова – Димитрова
6Хари Хованес Шахинян
7Тодор Кирилов Станчев
8Свилен Ангелов Георгиев

 

СПИСЪК

с неодобрени кандидати

 

Име

Основание

1Соня Маринова ОбущароваКандидатът не се е явил на интервю с УС на МИРГ Бургас – Камено.
2Славена Драгомирова АтанасоваКандидатът не се е явил на интервю с УС на МИРГ Бургас – Камено.
3Янка Иванова АтанасоваКандидатът не е допуснат до интервю с УС на МИРГ Бургас – Камено след извършена административна проверка на документите за наличие на професионален опит и квалификация. Придобитото от кандидата висше образование, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, не е в областите: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”.

Заповед №29/07.01.2020г.

Заповед №31/15.01.2020г. за изменение на Заповед №29/07.01.2020г.