Покана за Учредително събрание на МИРГ

Покана за Учредително събрание на МИРГ

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ

В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 21.10.2017г.

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ БУРГАС И КАМЕНО

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Община Бургас и Община Камено

 

Канят всеки жител на територията на гр. Бургас ж.к. Меден Рудник, кв. Крайморие, кв. Победа, с.о. Рибарско селище, и селата от Община Бургас – с. Маринка, с. Димчево, с. Твърдица, с. Извор, както и всички населени места от Община Камено, да участва в учредяването на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено.

Учредяването на СНЦ „МИРГ Бургас – Камено“ е в следствие на подписано споразумение за партньорство между Община Бургас, Община Камено и местни представители на стопанския и неправителствен сектор, действащи на обособената територия и изпълнение на  Договор № МДР-ИП-01-17/05.07.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено“ по Програма за морско дело и рибаство 2014 – 2020 г.

Според законовите изисквания следва всеки желаещ да участва в учредяването на СНЦ „МИРГ Бургас – Камено“ да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза като учредител. За целта е необходимо в деня на учредителното събрание да носи със себе си следните документи:

 1. За физически лица:
 • копие от лична карта;
 • удостоверение за постоянен адрес, издадено от съответната община;
 • нотариално заверено пълномощно при необходимост.
 1. За юридически лица /бизнес организации или НПО/:
 • копие от лична карта;
 • актуално състояние;
 • легитимно решение на компетентния орган на организацията за участие в учредителното събрание;
 • нотариално заверено пълномощно от представляващия организацията, в случай че е приложимо.
 1. За Община Бургас и Община Камено:
 • копие от лична карта;
 • решение на общинския съвет на съответната община за участие в учредителното събрание.

ДНЕВЕН РЕД

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“;
 2. Приемане на Устав на Сдружението;
 3. Приемане на правила и реда за извършване на обществено полезна дейност;
 4. Избиране на Управителен съвет – членове, председател и заместник – председател;
 5. Избиране на Контролен съвет – членове, председател и заместник – председател;
 6. Определяне на размера на членския внос;
 7. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“ да подготви и подаде всички необходими документи за регистрация на Сдружението пред съответните инстанции;
 8. Подписване на Устав и Учредителен протокол;
 9. Закриване на учредителното събрание.

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 21.10.2017 г. от 13 ч. в гр. Бургас, кметството в кв. Крайморие

 

Проект на Устав на МИРГ Бургас-Камено