Покана за участие в информационни срещи във връзка с мярка № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”

Покана за участие в информационни срещи във връзка с мярка № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено кани потенциални бенефициенти на информационни срещи, във връзка с обявената процедура за подбор на проектни предложения № BG14MFOP001- 4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”.

Събитията ще се проведат:

  • на 26.07.2019г. /петък/ от 11 ч. в офиса на МИРГ Бургас-Камено в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, ЦАО „Възраждане“ /срещу бл.421/.
  • на 31.07.2019г. от 13 ч. в залата на Община Камено

Цели на процедурата
Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия, а именно:
• Модернизация на предприятията, чрез която да се намали вредното въздействие върху околната среда – емисии на парникови газове, опасни вещества, намаляване на отпадъците, и т. н.;
• Разработване и/или внедряване на нови продукти, процеси, услуги, технологии; системи за управление на производство и/или организация;
• Разширяване на асортимента от обработени/преработени продукти на риболова и аквакултурата;
• Подобряване условията на труд в предприятията;
• Добавяне на стойност и по-пълното оползотворяване на произведената в страната аквакултура съгласно МНСПА.

Териториален обхват
Проектите по настоящата процедура трябва да се изпълняват на територията на Местната инициативна рибарска група Бургас – Камено, която обхваща:
• Част от град Бургас, включваща настоящите квартали от землищата на бившите села Крайморие и Меден рудник, кв. Победа, кв. Акации и Рибарското селище (Ченгене скеле);
• Община Бургас: с. Маринка, с. Извор, с. Твърдица и с. Димчево;
• Община Камено: гр. Камено и селата: Кръстина, Винарско, Вратица, Трояново, Желязово, Русокастро, Ливада, Тръстиково, Константиново, Полски извор, Черни връх, Свобода.

Допустими кандидати
Допустими кандидати по мярката са малки и средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на МИРГ Бургас – Камено.

Бюджет на процедурата
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 293 374,5 лева.
• Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 19 558,30 лева.
• Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 97 791,50 лева.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто са осигурени от ЕФМДР и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.