Покана за информационен ден

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЯВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

Информационният ден ще се проведе на 29. 01.2020 г. (сряда) в офиса на МИРГ Бургас-Камено в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, ЦАО „Възраждане“.

Програма на събитието

10.30 часа – представяне на процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“.

Допустими кандидати по мярката са: микро, малки и средни предприятия, регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА и чл. 137 ЗВМД.

14.00 часа – представяне на процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“.

Допустими кандидати по мярката са Община Бургас и Община Камено, както и еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.