Общините Бургас и Камено започват работа по проект за  създаване на местна  инициативна рибарска група

Общините Бургас и Камено започват работа по проект за създаване на местна инициативна рибарска група

Проект „Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. има за цел да увеличи в максимална степен участието на секторите на рибарството и аквакултурата в устойчивото развитие на идентифициран рибарски район, чрез изграждане на местно партньорство и създаване на МИРГ. Реализирането на проекта ще подпомогне популяризирането на подхода ВОМР / Водено от общностите местно развитие/, активиране на потенциала на представители на местната общност за включването им в процеса на разработване на стратегия за местно развитие, както и повишаване капацитета за нейното успешно прилагане.

Проектът е насочен към рибарите, НПО и стопанския сектор на територията на рибарския район. Предвидени са информационни кампании и обучителни дейности за популяризиране и прилагане на подхода ВОМР, проучване и анализ на територията, изготвяне на стратегия за местно развитие и учредяване на МИРГ.

Продължителността на проекта е пет месеца, а стойността му е 47 995.75 лв. Настоящият проект се явява предварителен етап за подготовката на стратегия за ВОМР преди отварянето на Мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

 

Този документ е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-17/05.07.2017г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено“ по Програма за морско дело и рибаство 2014 – 2020 г.