ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – процедури за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – процедури за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедури чрез подбор на проекти:

  1. Мярка 1.9 “Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19″

Процедура BG14MFOP001-2.017 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.017 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, е 

5 685 947,15 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 4 264 460.36 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 1 421 486.79 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 26.01.2021 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

2. мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“

BG14MFOP001-2.017 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.017 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, е  5 685 947,15 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 4 264 460.36 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 1 421 486.79 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 26.01.2021 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

3. мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” чл. 69 (3) от Регламент 508/2014 по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.

BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, е  3 186 625.22 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 2 389 968.92 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 796 656.30 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 26.01.2021 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат word.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях.

СНЦ МИРГ Бургас-Камено може да Ви съдейства и консултира безвъзмездно при възникнали въпроси във връзка с гореописаните мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 за сектор Рибарство и аквакултури.

Свържете се с нас за повече информация:

Тел.: +359 879 822 369

Ел. поща: office@flag-burgas.org

Facebook: @mirg.burgas.kameno Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено

 Адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО „Възраждане“ /кметството/