Народно Читалище „Просвета-1927“ и проектът „Назад към лютиерството и корените на кайлии“

Сред познавачите на българската музика град Камено е място, познато изключително с майсторите на традиционни български инструменти. Два рода са съхранили през вековете майсторството да сътвориш от дървото предмет, който в ръцете на музикантите оживява и ни пренася в света на предците ни – вътрешното усещане, къде е България. В Камено живеят и работят едни от най-добрите съвременни майстори на гъдулка, кавала и гайдата, добре познати у нас и в чужбина. От техните ръце излизат инструментите на най-популярните български музиканти. Изработването на народни инструменти е стар и важен занаят, без който опазването на българските музикални традиции е невъзможно.

Има ли обаче кой да продължи делото на майсторите на гайди и гъдулки и как това може да бъде поощрено?

Все по-трудно се намират желаещи да изучават фолклорно изпълнителско изкуство, което се отразява и на лютиерите и техния занаят. Търсенето намалява, с което изчезва и стимулът майсторите да поддържат и развиват тази интересна професия – част от българското нематериално културно наследство. Популяризирането на инструментите сред младите хора и представянето им чрез музиката, която те даряват на различни нива, езици и публики чрез използването на иновативни методи и инф.технологии, е единствен начин за съхранение.

За целите на опазването, документирането, представянето и популяризирането на това изключително ценно наследство на кайлии, НЧ „Просвета-1927“ предвижда ремонт обновяване на част от читалищната сграда в гр. Камено с цел да се изгради експозиция и да се предложи място за предаване на занаятите на младите хора в подходяща среда, закупуване на оборудване за осветление и озвучаване на фестивални събития; провеждане на серия от културни събития. Предложената инициатива ще спомогне за опазването на нематериалното културно наследство на Камено, развитието на културата в общината, създаването и провеждането на нови събития от културния календар, както и популяризирането му като уникален туристически продукт.

Проектът BG14MFOP001-4.030-0004 „Назад към лютиерството и корените на кайлии“ на Народно Читалище „Просвета-1927“ е по мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ и се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Одобреният бюджет е 197 813,51 лв. от които 85% се осигуряват от ЕС, а 15% от държавния бюджет на Република България.