МИРГ „Бургас-Камено“ с първи четири подписани договора по проектни предложения за предоставяне на БФП по процедура BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”

МИРГ „Бургас-Камено“ с първи четири подписани договора по проектни предложения за предоставяне на БФП по процедура BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”

МИРГ БУРГАС - КАМЕНО

      На 07.01.2020 г. приключи приема на проектни предложения по мярка 508-1 030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“. Мярката е насочена към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор с цел повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, културен, фолклорен, фестивален и др. Основната цел е да бъдат подпомогнати кандидати, чийто проекти допринасят за съхраняването и развитието на местното природно и културно наследство и укрепване на местните общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията.
Със заповед № МДР-ПП-09-4 от 20.01.2020 г на Д-р Лозана Василева, Зам. Министър и Ръководител на УО на ПМДР 2014-2020-. беше определена оценителна комисия за оценка на проектни предложения по процедура BG14MFOP001-4.030 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”. Оценителната комисия приключи работата си с оценителен доклад от 08.04.2020 г., одобрен от ръководителя на Управляващия орган.
Общият размер на одобрената безвъзмездната финансова помощ на четирите проектни предложения е 769 826,74 лева, като са сключени Административни договори за предоставяне на БФП по процедура BG14MFOP001-4.030, както следва:

Одобрен бюджетМЯРКАНомер на ППНаименованиеИме на кандидатОсновна информация
325 945,95 лв. от които 85% се осигуряват от ЕС, а 15% от държавния бюджет на Република България508-1 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГBG14MFOP001-4.030-0001Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле“Община БургасПроучване на нематериалното културно наследство свързано с рибарството в Бургаския залив и разработване на план с мерки за неговото опазванеРазработване на Интерпретационни програми и подготовка на аниматори.Изграждане на експозиционен етнографски комплекс в ПИ с идентификатор 07079.10.1368 по КК и КР, УПИ X – 1368 по плана на местност „Рибарско пристанище“, кв. Крайморие, гр. Бургас.Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството и въвеждане на обекта в експлоатацияУпражняване на авторски надзор на обекта.„Разработване и реализиране на концепция за Експозиционен етнографски комплекс „Ченгене скеле“.Дейности за промотиране и популяризиране на туристическия продукт.Доставка на оборудване и обзавеждане
142 147,28 лв. от които 85% се осигуряват от ЕС, а 15% от държавния бюджет на Република България508-1 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГBG14MFOP001-4.030-0002„Развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в кв. Крайморие, община Бургас“НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПЕТЪР ЯНЕВ 1939“Проучване на традиции, обичаи и занаяти;Популяризиране на нематериалното културно наследство на кв. КраймориеДоставка на мобилна сглобяема сцена, зрителски седалки и професионално озвучаванеИнформация и публичност на проекта
103 920,00 лв. , от които 85% се осигуряват от ЕС, а 15% от държавния бюджет на Република България508-1 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГBG14MFOP001-4.030-0003ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ – БЪДЕЩЕТО НА ТРАДИЦИИТЕДКН – БОРД СдружениеПроучване и подготовка за изработване на сценарий. Изработване на сценарий. Изработване на концепция и арт материали за рекламен плакат.Организация и заснемане на 60-минутен рекламно-исторически документален филм със заглавие „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ – БЪДЕЩЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ“.Музикално оформление. Звуково оформление. Локализация на български, руски и английски език;Постпродукция. Изработване на 1000 броя DVD носители. Отпечатване на 2000 броя рекламни плакати. Изработване на рекламен трейлър.
197 813,51 лв. от които 85% се осигуряват от ЕС, а 15% от държавния бюджет на Република България508-1 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГBG14MFOP001-4.030-0004Назад към лютиерството и корените на кайлииНародно Читалище „Просвета-1927“Ремонтни дейности по части от сградата ба НЧ „Просвета-1927“ и оборудване на помещениятаДокументиране и изследване на занаята за изработка на народни инструменти – нематериално културно наследствоСъздаване на туристически продукт, предаване и популяризиране.