Аминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Община Камено

Наименование на проекта: Местните общности в подкрепа на културния туризъм “ Пурпурната крапост на Югоизтока“,

Бенефициент : Община Камено

Проектът е на стойност 277 763,25 лева, от които 85% се осигуряват от Европейския Съюз чрез ЕФМДР,

и 15% от държавния бюджет на Република България.

Основната цел на проекта е създаването на цялостен и устойчив
туристически продукт на територията на МИРГ Бургас-Камено чрез
опазване, социализация и представяне на един от най-големите
културно-исторически обекти в региона – крепостта Русокастро.

 • Реализирани успешна и устойчива социализация на археологическия
  и туристически обект Русокастро.
 • Разработване на нови атрактивни туристически продукти и услуги за
  посетителите в регион.
 • Повишаване на привлекателността и популярността на местното
  културно-историческо наследство и на възможностите за туризъм в
  района като цяло.
 • Повишаване на информираността на местните хора за богатото
  историческо наследство на региона
 • Насърчаване на процеса на създаване, съхранение, предаване и
  приобщаване на младежта и широката публика към ценностите
  на културното наследство чрез осигуряване на достъп до него;
 • Създаване на равни възможности за пряк и интерактивен достъп до
  културното наследство и неговото проучване, документиране и
  разработване на мерки за формиране и прилагане на устойчиви модели
  за представяне, разбиране и интерпретиране;
 • Проучване, представяне и популяризиране на мястото чрез
  организиране на инфотурове и културни събития;