Актуализация на ИСУН 2020 – вижте какви са новите функции на системата

Целта на системата ИСУН 2020 е да бъде адекватна и удобна за всички потребители.

В унисон с политиката за намаляване на административната тежест, е направена актуализация на системата, която позволява извършването на служебна проверка на документи, без да се изисква тяхното представяне от кандидата.
Новата функционалност се нарича „Служебни документи“ и чрез нея, управляващите органи и програмните оператори могат да посочат в процедурите си, кои документи и обстоятелства ще се проверяват по служебен път, а кандидатите само трябва да отбележат във формуляра за кандидатстване своето съгласие за служебна проверка, без да е необходимо да представят съответния документ. Проверката се извършва в ИСУН чрез връзка с регистрите в системата на Държавна агенция „Електронно управление“ – Regix.

Към настоящия момент наличните справки, които могат да се зареждат, както за кандидат, така и за партньор, са:

1. Справка за актуално състояние – Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ, Регистър Булстат и Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието;

2. Справка за наличие-липса на задължения – Агенция Митници – Регистър на задълженията към митническата администрация (РЕЗМА);

3. Справка за наличие-липса на задължения – Регистър на задължените лица (Национална агенция за приходите);

4. Справка за вписани животни в животновъдни обекти по категории – Регистър на животните и животновъдните обекти;

5. Справка за животни в ОЕЗ – Регистър на животните и животновъдните обекти;

6. Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за наказателни постановления за период – Регистър на наказателните постановления (Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“);

• Добавена е възможност за нотификация при добавяне на документ в модул „Процедури“, секция „Документи“/“Вътрешни документи“;

• Увеличен е броят на символите до 8000 в поле „Становище на УО/МИГ“ в Коментари и предложения/Обществено обсъждане/Процедури. Същият брой символи е определен и в секция „Разяснения по процедурата“

• Създаване на нова актуална версия на всеки документ от ПОД, който е в статус „върнат“ – в модул „Мониторинг и финансов контрол“/подмодул „Мониторинг на ПОД“ е създадена възможност потребители от УО да създаде нова актуална версия на всеки документ от ПОД, който е в статус „върнат“. Това ще заключи съответния елемент за корекция от страна на бенефициента и УО ще има възможност да приключи проверката на съответния елемент;

• Извършена е промяна в стандартния начин на зареждане на документи в списъци в модул „Договори“ и модул „Мониторинг и финансов контрол“ – поради нарастващия брой сключени договори и отчетни документи, с оглед подобряване бързодействието на системата и ускоряване работата на потребителите, няма да се визуализира пълният списък с договори/пакети отчетни документи, а е необходимо да се използват добавените нови филтри.

• Добавена е възможност при сключване на автоматични договори да могат да се посочват и договорират ПП, които все още са в процес на оценка;

• Добавена е нова секция – „Проверки от СО“ в проектно досие;


Документи от кандидати

Осъществена е интеграция между ИСУН и информационната система „Мониторстат“ на НСИ, посредством която имате възможност за извършване на служебна проверка на справки от годишните финансови отчети, годишните отчети за дейността на дадена категория предприятия за дадена година, както и справка за икономическите дейности от секция „Мониторстат“ от съответната процедура в модул „Процедури“. За да бъде изпълнена заявката от Мониторстат е необходимо кандидатът да е подал декларация на етап кандидатстване, че предоставя съгласие за предоставяне на данни от НСИ по служебен път. Процесът по получаването на съответната справка впоследствие към всяко проектно предложение е подробно описан в ръководството за модул „Оценка“.

В тази връзка документите, които могат да бъдат заявени към НСИ са деактивирани от списъка с документи за кандидата и вече нямате възможност да ги присъединявате към процедурите. Съгласно т.1.37 от УКАЗАНИЯ за използване на ИСУН в производството по утвърждаване на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, и производството за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, утвърдени от директора на ЦКЗ, не се допуска от кандидата да се изискват документи, информацията в които може да бъде осигурена по служебен път.


Оптимизации в модула за отчитане и в модул „Оценка“ на ИСУН 2020

В секция „Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ е увеличен максималният брой на договорите с изпълнители, които могат да бъдат въведени, на 250, както и максималният брой на процедури за избор на изпълнител на 200, с което очакваме системата да отговори на изискванията при отчитане.

Актуализиран е шаблонът за зареждане на разходооправдателни документи във финансовия отчет, като са увеличени значително полетата, които могат да се зареждат автоматично от новия файл;

Увеличен е максималният размер на файл при получаване на данни от системата Мониторстат на НСИ на 100 MB;


Актуализация на модул „Проектно досие“

Извършено е надграждане на модул „Проектно досие“. Новата версия на модула дава пълна информация за целия жизнен цикъл на проекта. Основните акценти са:

• Възможност за преглед на етап оценка: обобщена оценка, комуникация, становища и др.;

• Добавена информация за физическото изпълнение на проекта: дейности, индикатори;

• Възможност за преглед на всички РОД по проекта, обединени в една секция;

• Информация за поискани, верифицирани, сертифицирани и изплатени суми.

• Визуализация на всички корекции и препотвърждавания на разходи с добавени връзки към съответните доклади по сертификация и годишни счетоводни отчети;

• Синтезирана информация за всички проверки и одити по проекта;

• Достъп до всички документи, прикачени към различните модули.

Повече информация за надграждането на модула ще намерите в актуализираното „Ръководство за предоставяне на БФП“.