Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури ” от Стратегията за ВОМР НА МИРГ „Бургас – Камено“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури ” от Стратегията за ВОМР НА МИРГ „Бургас – Камено“

 

 

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Бургас – Камено“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” в МИРГ „Бургас – Камено“.

Основната цел на процедурата e да подпомага инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури на територията на МИРГ.

С помощта на мярката се насърчават инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на нови или подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи, гарантиране жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на преработването и производството им, подобряване на условията на труд и безопасност в преработвателните предприятия, модернизиране на предприятията с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374,5 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 19 558,30 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 97 791,50 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

85% съфинансиране от ЕФМДР и
15% съфинансиране от националния бюджет.
Допустими кандидати по мярката са:

  • еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

Безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, се предоставят, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които:

  • допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
  • подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
  • са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването;
  • са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.);
  • водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.
    Един кандидат няма право да подава в рамките на един прием повече от едно проектно предложение по мярката.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 12.08.2019 г. за първия краен срок за подаване на проектни предложения, и до 17:00 часа на 09.12.2019 г. за втория краен срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Първи краен срок за подаване на проектни предложения – 17:00 часа на 02.09.2019 г.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения – 17:00 часа на 30.12.2019 г. Вторият краен срок за кандидатстване ще се открие в случай, че предвиденият по процедурата финансов ресурс не бъде усвоен в рамките на първия краен срок.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК

Заповед №РД09-642

Обява

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение