Учредено бе сдружение „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

Учредено бе сдружение „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

На 21.10.2017 г. в гр. Бургас бе учредено Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“. Учредяването на сдружението е в следствие на подписано споразумение за партньорство между Община Бургас, Община Камено и местни представители на стопанския и неправителствен сектор, действащи на обособената територия и изпълнение на  проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община

Местна инициативна рибарска група – МИРГ е неправителствена организация – сдружение с нестопанска цел (СНЦ) в обществена полза, регистрирана като юридическо лице по смисъла на ЗЮЛНЦ. МИРГ Бургас – Камено обхваща следната територия с непрекъснати граници:

– гр. Бургас ж.к. Меден Рудник, кв. Победа, кв. Акации, кв. Крайморие и Рибарското селище;

– с.Маринка, с.Извор, с.Твърдица и с.Димчево от Община Бургас;

– всички населени места от Община Камено.

МИРГ Бургас – Камено е учредена от представители на общинните Бургас и Камено, бизнеса, граждански организации и физически лица, живеещи и действащи на територията й. Създава се с цел да осъществи, съвместно с инициативни местни жители изработването на Стратегия за местно развитие. В последствие да съдейства и координира прилагането на стратегията благодарение, на което ще бъдат подобрени условията и качеството на живот на населението на местно ниво.