СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Е КОРИГИРАНА

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Е КОРИГИРАНА

На 04.12.2018г. се проведе годишното общо събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено. Дневният ред включваше:

1. Промяна в Стратегията за ВОМР;
2. Приемане на бюджет за 2019 г.;
3. Освобождаване на г-н Ружди Салиев като член на Управителния съвет, поради оттегляне на предоставеното му пълномощно за участие в работите на Сдружението от страна на „М Джи Транс 2017“ ЕООД и замяната му в състава на УС;
4. Освобождаване на г-н Тиоп Закарян като член на Контролния съвет, поради оттегляне на предоставеното му пълномощно за участие в работите на Сдружението от страна на БГ СИЙ Продакшън ООД и замяната му в състава на КС;
5. Вземане на решение за кандидатстване на МИРГ Бургас-Камено по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 – 2020“;
6. Разглеждане на предложение от г-н Георги Агафонов за включване на МИРГ Бургас-Камено като учредител в Сдружение с нестопанска цел с работно наименование „Асоциация риби и аквакултури“ за югоизточен район на Република България и вземане на решение за участие и определяне на представител на МИРГ Бургас-Камено в учредителното събрание и в дейността на новата асоциация.

Членовете на Общото събрание приеха корекциите в Стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено, които се наложиха поради установени технически грешки, непълноти и несъответствия.  Новият текст на Стратегията можете да намерите тук Стратегия за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено

Протокол от Общо събрание на 04.12.2018 г.