Старитира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на тиреторията на МИРГ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас-Камено“

Старитира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на тиреторията на МИРГ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас-Камено“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Бургас-Камено“ канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“, мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“.

Прилагането на мярката е насоченo към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор с цел повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, културен, фолклорен, фестивален и др.

Указанията на УО на ПМДР във връза с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365. Определянето за финансово подпомагане като „помощ“ и „непомощ“ е подробно представено в Условията за кандидатстване по мярката.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 782 332 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 9 779,15 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 391 166 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по  процедурата е в размер до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

 • 85% съфинансиране от ЕФМДР и
 • 15% съфинансиране от националния бюджет.

Допустими кандидати по мярката са:

 • Община Бургас и Община Камено;
 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

По настоящата процедура се допускат следните дейности:

 1. Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация, рехабилитация, защита и управление на места с природна, културна, археологическа и архитектурна стойности.
 2. Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие;
 3. Инвестиции, свързани с поддръжката, възстановяването и подобряването на природното наследство и на обекти от особено значение за местната общност, свързани с местния фолклор и обичаи, или част от местния пейзаж;
 4. Дейности за опазване, възстановяване и насърчаване на териториалната уникалност и местните продукти;
 5. Разработване на интерпретационни програми и подготовка на водачи и аниматори за тяхното прилагане;
 6. Дейности по идентифициране, съхраняване, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията на МИРГ;
 7. Инвестиции в нематериално културно наследство: изследване, документиране и съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство, в т.ч. местния фолклор; опазване на природни пространства и мемориални места; популяризиране, предаване и възраждане на различни аспекти на културното наследство;
 8. Дейности свързани с промотиране и популяризиране на проектите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 18.12.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 07.01.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК

Заповед на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях

Въпросите и отговорите може да видите ТУК

Условия за изпълнение – изменени

Заповед на Ръководителя на УО за изменение на УИ