Резюме от проведената в гр.Бургас работна среща на FAMENET и български МИРГ

Резюме от проведената в гр.Бургас работна среща на FAMENET и български МИРГ

На 16-17.06.2022 г. в хотел Аква, гр. Бургас се проведе първата работна среща за изграждане на капацитет, организирана от   FAMENET с български МИРГ-и, както и с представители на потенциални такива.Основни цели на срещата бяха:Насърчаване на по-ефективното и ефикасно изпълнение на стратегии за развитие на рибарски територии в програмен период 2021—2027 г., подпомагане на планирането и реализиране на проекти от дребномащабни рибарски общности в рамките на подхода ВОМР. В срещата участваха представители на МИРГ-и, които са финансирани от ПМДР 2014 – 2020, представители на МИРГ-и, участвали в процеса на подготовка в рамките на ОП“РСР“ 2007-2013 и ПМДР 2014 – 2020, които не са с финансирани от ПМДР 2014 – 2020 стратегии, представители на потенциални рибарски територии в рамките на ПМДРА 2021 – 2027,представители на УО на ПМДР. В рамките на срещата бе представена новата организация FAMENET, която заменя досегашната FARNET(Европейска мрежа на рибасрките групи) .Разисквани бяха няколко теми,а именно: Ефикасно и ефективно прилагане на стратегии за развитие на рибарски територии в програмен период 2021—2027 г., Изпълнение на проекти от дребномащабни рибарски общности (увеличаване на броя на тези проекти и капацитета на МИРГ при ангажирането и подпомагането на бенефициерите от техните дребномащабни рибарски общности), Ефективна комуникация: Привличане на заинтересовани страни.