СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 (3) от Регламент (ЕС) 508/2014.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е  3 186 625.22 лв., от които 2 389 968.92 лв. са от ЕФМДР и 796 656.30 лв. национално съфинансиране.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лева.

Безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 20% от Нетните приходи за продажби на сумата от ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки” (код 15120) от приходната част на ОПР за 2019 г.), но не повече от 80 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от  общите допустими разходи за дейности, от които  75 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 25 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

Дейностите по процедурата са насочени към преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 05.04.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.

Мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“
„Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.017 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“, чл. 55, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 508/2014).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 6 153 537,08 лв., от които 4 615 152,81 лв. са от ЕФМДР и 1 538 384,27 лв. национално съфинансиране. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да  надвишава 80 000 лв.

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

По процедурата безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

  • Разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието;
  • Разходи за съхранение;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи и разходи за логистични услуги);
  • Разходи за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

Проектните предложения подлежат на оценка съгласно критерии и методология за оценка на проектните предложения – Приложение 4.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 05.04.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.

СНЦ МИРГ Бургас-Камено може да Ви съдейства и консултира безвъзмездно при възникнали въпроси във връзка с гореописаните мерки за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 за сектор Рибарство и аквакултури.

Свържете се с нас за повече информация:

Тел.: +359 879 822 369

Ел. поща: office@flag-burgas.org

Facebook: @mirg.burgas.kameno Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено

 Адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО „Възраждане“ /кметството/