Покана за обучение на екипа на МИРГ Бургас – Камено

Покана за обучение на екипа на МИРГ Бургас – Камено

Покана за участие в обучение на

Тема: “Структура и управление на Местна инициативна рибарска група – МИРГ“

 

във връзка с разработване

на Стратегия за водено от общностите местно развитие

П О К А Н А

Община Бургас, Община Камено и партньорите

Отправят покана към членовете на Колективния управителен орган, членовете на Контролния съвет и партньорите на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Бургас – Камено“, да участва в обучение, на което ще бъдат разисквани законовите изсквания към Сдружението, разписани от УО на ПДМР и нормативните документи по подхода ВОМР, правомощията и отговорностите на МИРГ при прилагане на Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020год..

С цел да бъде осигурена оперативната работа по време на целия процес по прилагане на СВОМР е от съществено значение изборът на екипа на МИРГ. В тази връзка на обучението  ще бъдат разгледани и критериите и методите за избор на: Изпълнителен директор, експерт СВОМР и др..

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

на 25 и 26 октомври 2017 год.

в сградата на кметството, кв. Крайморие  от 10.00 часа.

Programa za obuchenie_MIRG Burgas Kameno_25.10.2017g.

Programa za obuchenie_MIRG Burgas Kameno_26.10.2017g