Покана за Общо събрание на  СНЦ МИРГ Бургас-Камено

Покана за Общо събрание на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА

 

от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„МИРГ Бургас-Камено“

 

 На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 27от Устава на Сдружението и във връзка с Решение №2/13.11.2017 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”, свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 27.11.2017 г. /понеделник/ от 13:00 часа в гр. Бургас, кв. Крайморие, ул. „Христо Арнаудов“ № 15, при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане на нови членове на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”.

 

  1. Приемане на решение за избор на нов член на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”.

 

 

 

На основание Чл. 28. от Устава Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта и съответно пълномощно.

 

На основание Чл. 29. (1) от Устава Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове на Сдружението.

(2) При липса на кворум Общото събрание се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

 

 

Панайот Жечков

Председател на Управителния съвет