ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

До членовете на СНЦ
„Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

 

ПОКАНА

за  Общо събрание


Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“
кани всички членове на Сдружението на Общо събрание, което ще се проведе на 04.12.2018 г.
(вторник) от 18.00 часа в офиса на МИРГ на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, зона А, блок
В на сградата на ЦАУ „Възраждане“, при следния дневен ред:
1. Промяна в Стратегията за ВОМР;
2. Приемане на бюджет за 2019 г.;
3. Освобождаване на г-н Ружди Салиев като член на Управителния съвет, поради
оттегляне на предоставеното му пълномощно за участие в работите на Сдружението от
страна на „М Джи Транс 2017“ ЕООД и замяната му в състава на УС;
4. Освобождаване на г-н Тиоп Закарян като член на Контролния съвет, поради оттегляне
на предоставеното му пълномощно за участие в работите на Сдружението от страна на
БГ СИЙ Продакшън ООД и замяната му в състава на КС;
5. Вземане на решение за кандидатстване на МИРГ Бургас-Камено по Съвместна
оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за
съседство „Черноморски басейн 2014 – 2020“;
6. Разглеждане на предложение от г-н Георги Агафонов за включване на МИРГ БургасКамено като учредител в Сдружение с нестопанска цел с работно наименование
„Асоциация риби и аквакултури“ за югоизточен район на Република България и
вземане на решение за участие и определяне на представител на МИРГ Бургас-Камено
в учредителното събрание и в дейността на новата асоциация.
При липса на кворум в 18.00 часа, събранието ще се отложи с един час по-късно и ще се
проведе от 19.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на
явилите се членове.
Приложения:
Покана за Общо събрание 04.12.2018

Бюджет за 2019 г. на МИРГ Бургас-Камено

Предложение за промяна на Стратегия за ВОМР

Предложение за участие в Асоциация риби и аквакултури

Предложение за проект по ОП Черноморски басейн

 

Управителен съвет на МИРГ Бургас – Камено