ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „МИРГ Бургас-Камено“

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО“

 

По решение на управителния съвет от 02.03.2020 г. на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО“ ЕИК 177226707 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. Крайморие, ул. Христо Арнаудов № 15 на основание чл.27 от устава на Сдружението, свиква извънредно общо събрание на 09.03.2020 г. от 18:00. часа на адрес: гр.Бургас, кв.Меден Рудник,сградата на ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ при следния дневен ред:

  1. Приемане на бюджет на Сдружението за календарната 2020 година.
  2. Промени в устава на Сдружението и приемането на промени в устава на сдружението
  3. Освобождаване и приемане на нови членове на сдружението
  4. Приемане на годишния отчет за дейността на УС
  5. Освобождаване от отговорност и приемане на нови членове на УС
  6. Избор на зам. председател на УС, представляващ сдружението заедно и поотделно с Председателя
  7. Избор на Контролен съвет /КС/ от 3-ма члена и избор на представляващ КС
  8. Разни;

 

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Кирил Начев – председател на МИРГ Бургас-Камено