Покана до членовете на УС на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА
До членовете на Управителния съвет
На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено

покана за събрание на УС за 05.05.2020