Проекта цели подобряване на знанията за морската среда чрез изследване на два вида бели пясъчни миди – Donax trunculus и Chamelea gallina. Налице са съществени пропуски в знанията за тези два вида, както и състоянието и размера на популациите им в ИИЗ на Република България в Черно море.
Настоящият проект ще допринесе за подобряване на знанията за тези видове миди чрез изготвянето на две отделни методики за картиране на местообитанията за всеки от целевите видове – Donax trunculus и Chamelea gallina, както и полеви формуляри като неразделна част от методиката.
В рамките на проекта ще бъдат изработени и методики за оценка на Природозащитното състояние (ПС) на двата вида миди и методики за мониторинга им.
Важен момент ще бъде проучването на състоянието на популациите на бели пясъчни миди от целевите видове в Защетена зона Емине-Иракли, в която тези видове са предмет на опазване и картирането им.
Ще бъде оценено качеството на защита, която им се осигурява от мрежата НАТУРА 2000 към момента, което ще позволи да бъде направена обоснована оценка на евентуална нужда от обособяване на допълнителни морски защитени зони за опазването им в целевата територия.
Освен това, ще бъдат проучени основните замърсители в популациите на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в моделни райони от българската акватория на Черно море на екосистемно ниво чрез провеждане на системни анализи на проби, както от биотични, така и от абиотичните фактори.
В допълнение към научните изследвания по проекта се предвижда да се индентифицират и предложат на заинтересованите страни чрез електронен наръчник потенциални нетрадиционни за България и иновативни технологии за производство на морски аквакултури – бели пясъчни миди.

Фондация „Българска академия за иновационни технологии“

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

232 588.00 BGN232 588.00 BGN

24.03.2021

24.09.2022

Подготвителни научни дейности за изследване на морската среда и морското дъно: 

Събиране и анализ на наличната информация за популациите на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в Черно море. Дейността включва следните основни под-дейности: 

1/ Събиране на цялата налична информация за особеностите на целевите видове, състоянието и размера на популациите в българската акватория на Черно море; 

2/ Събиране на цялата налична информация за особеностите на целевите видове, състоянието и размера на популациите в акваториите на другите държави от Черно море; 

3/ Анализ на събраната информация; 

4/ Обобщаване на анализираната информация в доклад. 

Освен събиране на данни, техния анализ и обобщаване, по тази дейност се предвижда и създаване на следните методики: 

1/ две отделни методики за картиране на местообитанията за всеки от целевите видове – Donax trunculus и Chamelea gallina и и полеви формуляри като неразделна част от методиката; 

2/ методики за оценка на Природозащитното състояние (ПС) на двата вида; 

3/ методики за мониторинг на двата вида миди. 

Изготвените методики ще бъдат съобразени с ИС към НСМБР, ще включват и методология за провеждане на теренни проучвания и определените параметри и места за наблюдение, така че ще позволят приложението на методиката след приключване на теренните наблюдения по настоящия проект.

Изследване на морското дъно и морската среда

Проучване на основните замърсители в популациите на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в модерни райони от българската акватория на Черно море на екосистемно ниво. Тази дейност съставлява гръбнака на проекта и е условно разделена на три поддейности, които са в тясно взаимодействие помежду си. 

Поддейност 1:Оценка на трофичното състояние в моделни райони, индикатори за първична и вторична продуктивност и наличие на тежки метали в средата. 

Поддейност 2: Събиране на тъканни проби от върховните хищници по хранителната верига и изследване за наличие и акумулация на тежки метали в тях. 

Поддейност 3: Картиране на популациите на целевите видове в ЗЗ Емине-Иракли 

Замърсяването на моретата и океаните с тежки метали и други токсични химични елементи е сериозен проблем за популациите на ценните бентосни морските организми. 

От друга страна, видовете които представляват ценен стопански и хранителен ресурс за човека, стават преносители на токсичните вещества по хранителните вериги до човека, който в случая играе ролята на „върховен хищник“. 

В тази връзка белите пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina преставляват ценен стопански ресурс и същевременно като филтриращи организми се очаква да бъдат важни блиоиндикатори и блиомонитори за бентосното замърсяване в Черно море. Наборът елементи, чиято акумулация ще бъде изследвана на екосистемно ниво в моделни райони от находищата на пясъчни миди, е съобразена с традициите в екотоксикологията и Решение 2010/477/ЕС относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води. В настоящото проучване ще се изследва наличието и акумулацията на осем елемента – олово (Pb), кадмий (Cd), цинк (Zn), мед (Cu), никел (Ni), арсен (As), алуминий (Al) и живак (Hg) в черупки и органи на двата вида пясъчни миди разпространени в българските води на Черно море. Освен това ще бъдат взети проби и от прилежащите седименти, други видове дънни и пелагични организми. 

Целта на настоящото изследване е да надгради стандартните изследвания, като разшири обхвата им в матрица “биота”.

В разултат на изследванията ще бъдат определени и качествата на мидите Donax trunculus и Chamelea gallina като биоиндикатори и/или биомонитори за установяване на тежки метали в околната среда.

Научни дейности, водещи до повишаване на знанията за морската среда и водещи до постигане на целите на „синия растеж“

Дейността включва проучване на възможностите за отглеждане на целевите видове в и извън морето с цел намиране на решение за отговор на повишеното търсене и отслабване на натиска върху дивите популации (нова мярка № 19 от МСРБ). Досега само в Италия е отчитано отглеждане на вида Chamelea gallina в изкуствени условия (FAO, 2012). Няма данни за такива инициативи в Черно море, но развитието на отглеждането на черна мида в Черно море и увеличаването на броя на фермите от 0 до 30 през последните 10 години и значителното възстановяване на дивите популации на вида, показа, че аквакултурното производство може не само допринесе за намаляване на натиска, но и да допринесе за възстановяване на дивите популации, които са били подложени на интензивен улов. Създаването на технология за отглеждане на целевите видове в изкуствени или естествени условия и предлагането й за отворено ползване чрез издаане на електронен наръчник, ще окаже положително въздействие върху инвестиционната активност в тази дейност. Изграждането на стопанства за отглеждане на бели пясъчни миди ще допринесе едновременно за постигане на целите на стратегията за „Син растеж“ (Компонент 1 а/ аквакултури) и за опазването на дивите популации.

Организация и управление на проекта
Информация и публичност