Подобряване на риболовните практики в района на Южно Черноморие и повишаване на осведомеността по отношение на изгубени и изоставени риболовни уреди

Източници на замърсяване на морето
Пластмаса и изгубени риболовни уреди 70%

Проектът «Подобряване на риболовните практики в района на Южно Черноморие и повишаване на осведомеността по отношение на изгубени и изоставени риболовни уреди» предвижда две мащабни кампании – една комуникационна и една за почистване на отпадъци от морето.

Освен това, в рамките на проекта ще бъдат обучени рибари и пристанищни агенти от Област Бургас за действие при откриване на изгубени/изоставени риболовни уреди и реакция при засичане на бракониерски практики в морето.

Проучванията показват, че някои видове пластмасови изгубени риболовни уреди не се разграждат в природата до 600 години, като продължават да улавят и убиват морски животни преди евентуално да се разпаднат до микропластмаса и да завършат своя път по хранителната верига. Тези миниатюрни гранули пластмаса се откриват вече масово във водата и седиментите на моретата и океаните и имат потенциален токсичен ефект по хранителната верига, който едва в последно време започна да се изучава от учените по целия свят.

Кумулативният дългосрочен ефект от изгубените и/или изоставените рибарски пособия, както се оказва, уврежда значително морската флора и фауна, както и хората и засяга пряко индустриите, които са зависими от баланса и здравето на екосистемите на моретата. Когато едно животно бъде уловено в такъв изоставен уред и умре, то започва да се разлага, което привлича и други морски обитатели, които се хранят с него. Тези хищници или чистачи може също на свой ред да попаднат в капана, което затваря този смъртоносен цикъл, който може да продължи десетки и дори стотици години.

Налице са нарастващ брой доказателства, които показват, че изоставените или изгубени риболовни пособия оказват значително негативно въздействие върху здравето на морския живот и океанската екосистема в широк смисъл.

BG14MFOP001-1.014 Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности

Фондация ВИА ПОНТИКА

: МИРГ Бургас-Камено

ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
02.04.2021
02.04.2022
 
Кампания за събиране на изгубени риболовни уреди от морето:

За постигане на целите на процедурата и проекта се предвижда да бъде проведено мащабно събиране на изгубени риболовни уреди от българската акватория на Черно море, обхващаща територията между Несебър и Созопол. Събирането на изгубени или изоставени риболовни уреди ще има важен незабавен ефект върху екосситемите в целевата територия, вкл. в няколко защитени зони от мрежа Натура 2000 с пространства в морска територия, както следва: ЗЗ Бакърлъка, ЗЗ Емине, ЗЗ Ахелой-Равда-Несебър, ЗЗ Мандра-Пода, ЗЗ Залив Ченгене скеле и ЗЗ Отманли. 

Събирането на вече изгубени или изоставени риболовни уреди има важно значение непосредствено за морската среда, но слаб дългосрочен ефект върху навиците на представителите на целевите групи – рибари, пристанищни агенти, широката общественост. Тази дейност ще бъде пряко обвързана с Организиране и провеждане на комуникационна и информационна кампания, като предвидения по филм ще покаже на широката публика как се изваждат изгубени риболовни уреди, колко скъпо и неефективно е изваждането впоследствие и колко важно е лицата заети със стопански риболов в Черно море да правят всичко възможно да не се стига до изгубване, а при неизбежна загуба – да се предприемат незабавни мерки за изваждането им. Дейността ще подпомогне по-бързото почистване от стари загубени или изоставени уреди и ще подпомогне законодателните промени, които се въвеждат поетапно с цел подобряване управлението на отпадъците в морето.

Обучения на рибари и пристанищни агенти:

По данни на Европейската комисия 27% от всички пластмасови отпадъци по плажовете представляват части от изгубени/изоставени риболовни уреди. Като се има предвид, че делът на пластмасовите отпадъци в морските отпадъци е над 80 % (източник: ЕС), то става ясно, че изгубените риболовни уреди съставляват голяма част от замърсяването на моретата и крайбрежията. Важна стъпка за намаляване на пластмасовите отпадъци в морето са приетите през 2018 г. Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика и Директива на Европейския парламент и на съвета относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби (Директива за ППС). В Стратегията се казва, че Комисията ще разработи също така целенасочени мерки за намаляване на загубата или изоставянето на риболовни съоръжения в морето. Възможните варианти, които могат да бъдат разгледани, включват схеми за депозит, режими на разширена отговорност на производителя и цели за рециклиране. Комисията също така ще проучи допълнително как аквакултурите допринасят за увеличаване на морските отпадъци и ще разгледа редица мерки за намаляване на загубите на пластмаси от аквакултури. Директивата обхваща всички отпадъци, които попадат в морето вследствие на морския трафик, включително и изгубените и изоставени риболовни уреди и е от основно значение за постигането на целта, заложена в стратегията на Комисията за кръговата икономика 10 , да се намали до 2020 г. с 30 % количеството на намираните на плажовете морски отпадъци и на намираните в морето изгубени риболовни съоръжения. В Стратегията за кръговата икономика се потвърждава също, че преразглеждането на Директивата за ППС може да бъде пряк и съществен принос за намаляването на морските отпадъци, произхождащи от експлоатацията на кораби. В стратегията на Комисията относно пластмасите 11 се разглеждат допълнителни мерки за намаляване на изгубените или изоставени риболовни съоръжения, като например схеми за разширена отговорност на производителя и за обратно изкупуване на обичайно изоставяните риболовни съоръжения, както и засилен обмен на информация относно тези схеми. За да се осигури плавен преход към новите начини на управление на отпадъците от изоставени и изгубени риболовни уреди в България, настоящият проект предвижда провеждане на обучения на пристанищни агенти и рибари от района на Южно Черноморие.

Организиране и провеждане на комуникационна и информационна кампания: 

Дейността се състои в провеждане на широка информационна кампания в Област Бургас за повишаване на осведомеността на рибарите за последиците от изоставяне и/или изгубване на риболовни уреди, която цели промяна в поведението на целевата аудитория и ще допълва кампаниите по събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди. Целта на планираната дейност е да подпомогне почистването на Черно море от отпадъци, включително изгубени риболовни уреди като постигне възможно най-добрите резултати и получи най-добра стойност и резултати от комуникационната и информационна кампания. Информационната и комуникационна кампания ще е насочена към следните заинтересовани групи: рибари, пристанищни агенти и други служебни лица, отговорни за изпълнение на политиките в областта на опазване на морето от отпадъци, местна и регионална власт, висши училища, училища. За изпълнението на дейността ще бъде сформиран екип, който ще включва както вътрешни, така и външни експерти. Двама вътрешни експерти и трима външни ще проведат кампанията с подължителност 6 месеца. Екипът ще изготви детайлизирана комуникационна стратегия, в която ще бъдат подробно дефинирани целите, целевите аудитории, ключовите послания, канали, препятствия и начина на оценяване на усилията в сферата на комуникацията. Въз основа на тези данни ще бъдат определени конкретните дейности и инструментите, които в най-висока степен ще допринесат за постигане на набелязаните цели.

За целите на настоящото проектно предложение е изготвен предварителен обобщен план, който ще залегне в основата на комуникационната стратегия. При предварителната оценка на текущата ситуация беше установено, че: 

  • На територията на област Бургас са регистрирани 1264 разрешителни за стопански риболов към 01.01.2020 (източник ИАРА);
  • Не е налична публична информация за дела на незаконния риболов в акваторията на Черно море.

Освен това бракониерите ще бъдат обхванати само косвено от кампанията и техния брой не може да бъде оценен. Отчетена е важността от достигането на кампанията и до незаконните риболовци с цел промяна и в тяхното поведение.

Информационната кампания ще включва минимум следните комуникационни канали: – Печатни медии; – Онлайн медии; – ТВ; – Радио; – Външна реклама; – Събития (информационни дни); – приложение за смартфон; – видео филм. Част от комуникационната кампания по проекта е и дизайна и създаването на приложение за смартфон, съвместимо с Android и iOS платформите. Това приложение ще даде възможност да се гарантира устойчивост на резултатите от проекта и продължаваща комуникация между участниците, както и привличане на други съмишленици впоследствие. То ще съдържа данни за събраните отпадъци по проекта, както и ще позволява добавяне на нова информация от потребителите, които ще могат да обменят информация за загубени или изоставени риболовни уреди, които представляват заплаха за екосистемите. Събраните данни ще бъдат споделяни автоматично с най-близкото пристанище. Приложението ще позволява и документиране и споделяне на изваждането на изгубени или изоставени риболовни уреди (снимки, видео). В рамките на кампанията ще бъде създаден и видео филм, който ще документира събирането на отпадъците.

Информация и визуализация на проекта: Създаване на интернет сайт; Изработване и използване на ролбанер със задължителните елементи на Единния наръчник на бенефициентите за прилагане на правилата за информация и комуникация;Поставяне на видно място на информационна табела с размер най-малко А3, съдържаща името на проекта и главната му цел, общата стойност на проекта и размера на съфинансирането, начална и крайна дата на проекта, както и емблемата на Европейския съюз и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Отпечатване на задължителните технически елементи съгласно Регламент ЕС 1303/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията върху всички печатни информационни материали, документи, научна продукция /публикации, постери, доклади/, свързани с изпълнението на проекта.

Организация и управление:

Дейността по организация и управление на проекта е ключова за неговото изпълнение. Тя включва цялостното планиране на работа по проекта, координиране между екипите на кандидата и партньора, както и с привлечените експерти. Управлението на проекта включва и комуникацията с УО и отчитането на изпълнението. Експертът, отговорен за организацията и управлението следи за качественото и навременно изпълнение на задачите, които е разпределил на членовете на екипа. Негово е задължението за мониторинг на изпълнението, оценката и управлението на риска.