ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

 

МИРГ Бургас-Камено Ви уведомява, че е одобрена Индикативната годишна работна програма за 2019 г. Мерките, по които могат да кандидатстват заинтересованите фирми и сдружения са следните:

МЯРКА 1.1. “ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД” ще финансира допълващи дейности, свързани с риболовната дейност на рибарите, но различаващи се от производството и преработката на риби и аквакултури. Предвижда се развитие на услуги, развитие на занаяти и образователни дейности в областта на рибарството.

МЯРКА 1.8. “РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ” ще финансира инвестиции свързани с подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибните борси, с изграждането или осъвременяването на покрити лодкостоянки.

МЯРКА 2.2. “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ” и  МЯРКА 2.3. “НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ” ще стимулират инвестиции, целящи повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури, насърчаването на затворени системи за аквакултури и повишаването на енергийната ефективност.

МЯРКА 5.4. “ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ще подпомага инвестиции при условие, че допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, подобряват безопастността и условията на труд и са свързани с преработването на странични продукти и продукти на биологичните аквакултури.

 

 igrp-2019g

Този документ е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на БФП по проект №BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.