МИРГ Бургас-Камено подписа споразумение за управление на стратегия за ВОМР

МИРГ Бургас-Камено подписа споразумение за управление на стратегия за ВОМР

       

 

 

 

 

 

 

На 20 юли 2018 г.  Сдружение „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“  и  Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство сключиха  Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г. и Споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МДР-ИП-01-87/20.07.2018 г.).

Стратегията за водено от общностите местно развитие получава подкрепа в размер на   2 933 745 лв. от Европейския фонд за морско дело и рибарство чрез Програмата за морско дело и рибарство. Одобрената безвъзмездна финансова помощ ще бъде договорена чрез процедури за подбор на проекти, в които могат да участват предприятия, неправителствени организации, Община Бургас и Община Камено.

Стратегията ще се изпълнява на територията на Община Камено и на територията на настоящите квартали Меден Рудник, Крайморие и Победа,  селищното образувание „Ченгене скеле“, селата Извор, Твърдица, Маринка и Димчево.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите, финансирани по Стратегията е 31.12.2023 г.

Договор МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие е на стойност 977 915 лв. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде използвана за популяризиране на Стратегията и подхода „Водено от общностите местно развитие“, за администриране, за организиране на обучения за местни лидери, бенефициенти, лица от уязвими социални групи и др.

Успешното прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „Местната инициативна рибарска група Бургас – Камено“ ще допринесе за балансирано развитие на икономическите дейности и дейностите в обществена полза на  територията на база местните природни, човешки и културни ресурси.

 

Този документ е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.