Кръговата икономика, биологичното разнообразие и устойчивото управление на водите са сред приоритетите на португалското председателство на Съвета на ЕС, което започна от 1 януари 2021 г.

Изпълнението на Втория план за действие на ЕС за устойчиво и ефективно използване на ресурсите на кръговата икономика ще бъде основният екологичен приоритет на председателството, въпреки че всички останали приоритети също ще имат за цел да дадат съществен принос към Европейската зелена сделка. 

По отношение на кръгова икономика председателството възнамерява да насърчи споделянето на национални планове за действие и техните резултати. Това ще стимулира размисъл върху вторичните пазари на суровини, управлението на отпадъците на съществуващите стоки и оборудване, интелигентното производство и употреба (намаляване на суровините и иновации в дизайна на продуктите). Вниманието ще бъде насочено също върху прегледа на законодателната рамка за батериите. 

По отношение на биоразнообразието португалското председателство ще се съсредоточи върху подготовката на Конференцията на ООН за биологичното разнообразие (COP15), планирана за втората половина на 2021 г. в Китай за постигане на амбициозна глобална рамка след 2020 г., съобразена с ангажиментите, изложени в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г., както и върху запазването на морското биоразнообразие. 

Относно горите, председателството иска да насърчи обмяната на мнения върху устойчивото управление на горския сектор, конкурентоспособността и устойчивостта на горския сектор, биоенергията и зелената икономика, значението на горите като поглътители на въглерод, услугите, предоставяни пряко или косвено от екосистемите и развитието на иновативни продукти с висока добавена стойност. Председателството също така ще подкрепи създаването на финансова рамка за горите, която отчита тяхната многофункционалност и дългия период за възвръщаемост на инвестициите в този сектор. 

По отношение на водите председателството иска да допринесе за по-доброто прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите и за подобряване на полезните взаимодействия с морската стратегия на ЕС, ОСП и други секторни политики. Също така възнамерява да насърчи „интегриран и междусекторен подход за трансграничното управление на водите“. 

По отношение на гражданско участие португалското председателство ще се стреми да постигне консенсус по предложеното изменение на регламента от Орхус преди следващото заседание на страните по Орхуската конвенция през октомври 2021 г.