КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., и Споразумение за управлениМИРГ Бургас – Камено.

МИРГ Бургас – Камено

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено.

Минимални изисквания към кандидатите:

 Кандидатите следва да са физически лица.  Кандидатите следва да притежават висше образование с образователна степен минимум „бакалавър“ по специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”.  Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти финансирани от европейски фондове и програми и/или да притежават професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години.  Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.  Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите по проекти финансирани по ПМДР, както и относно подхода ВОМР (ЛИДЕР), Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено и работа в ИСУН.

Необходими документи:

 Заявление по образец;  Автобиография по образец;  Копие от документ за завършено висше образование;  Копие на konkurs ekspert otseniteliдокументи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна и/или осигурителна книжка и др.);  Копие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (референции, удостоверения, сертификати, заповеди и др.);  Декларация по образец;  Декларация – лични данни. Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.

Документите се подават лично, по пощата или куриер в запечатан плик на адрес: гр. Бургас, кв. Меден рудник, сграда на ЦАО „Възраждане“, МИРГ Бургас – Камено, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 часа, в срок от 05.03.2020 г. до 20.03.2020 г. включително. Документи получени след крайния срок за подаване не се разглеждат. Регистрират се само документите получени в деловодството на МИРГ преди крайният срок посочен в обявата.

konkurs ekspert otseniteli

avtobiografia zayavlenie deklaratsia deklaratsia lichni danni