Имате идея за развитие с рибарство и аквакултури – МИРГ Бургас-Камено ще ви помогне да подготвите проекта си за финансиране

Имате желание да се развивате в сектор Рибарство и аквакултури?

Искате да финансирате проекта си, но не знаете как?

СНЦ МИРГ Бургас-Камено е сдружение, работещо в обществена полза и може да ви съдейства безвъзмездно във всяка стъпка от реализацията на вашата идея за развитие в сектор Рибарство и аквакултури. В състава на територията на МИРГ влизат общо 18 населени територии, от които 13 от община Камено и 5 от община Бургас, където можете да осъществите проекта си.

Общият размер на ресурса, с който МИРГ Бургас-Камено разполага за финансиране на проекти по мерки за риболов и аквакултури, е приблизително 1,5 млн. евро!

Точно в момента е отворен прием по 2 процедури за финансово подпомагане с БФП общо 782 332 лв. с краен срок 10 август 2020 г., а именно:

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.043 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

мярка 1.1 “Диверсификация и нови форми на доход”

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 293 374,50 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект  е 9 779,15 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ законкретен проект  е 146 687лв.

Можете да видите обявата тук

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.044 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 488 957,50 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 19 558,30 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 195 583 лв.

Можете да видите обявата тук

Проектите ще бъдат финансирани от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Те следва да бъдат реализирани на територията на МИРГ Бургас-Камено и трябва да бъдат подадени онлайн чрез системата ИСУН 2020 с няколко лесни стъпки. Информация за допустимите кандидати, дейности и разходи можете да намерите в обявите по-горе и в Условията за кандидатстване на сайтовете  www.flag-burgas.org и на www.eufunds.bg.

Призоваваме всички заинтересовани да се запознаят добре с изискванията или да се свържат с МИРГ Бургас-Камено за повече информация (можете да ни пишете и във Facebook @mirg.burgas.kameno). Важно е да се кандидатства с качествено подготвени проекти, за да могат средствата да се оползотворят максимално. В този труден момент имаме нужда от такива инвестиции, които да се влеят в местната икономика.

Въпреки пандемията, само преди месец бяха одобрени за финансиране 4 проекта от друга мярка на МИРГ за Развитие и популяризиране идентичността на територията. Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ на четирите проектни предложения е 769 826,74 лева. Един от проектите, по който бенефициент е Община Бургас, планира изграждане на експозиционен етнографски комплекс по плана на местност „Рибарско пристанище Ченегене скеле“ в кв. Крайморие, гр. Бургас. С друг от проектите пък ще бъде цялостно преобразен културният дом в Камено – бенефициент по проекта е читалище „Просвета-1927“.

До края на годината предстои да се отворят и останалите мерки, заложени в Стратегията на МИРГ Бургас-Камено за финансиране за изграждане, модернизиране и оборудване на аквакултурни ферми, както и преработка на риба и рибни продукти.

В момента екипът на МИРГ работи усилено по няколко проекта с партньори от страната и чужбина. Темите, които са заложени в проектите са за опазване на околната среда и биоразнообразието в региона на Бургас, добри риболовни практики, застъпването на дребно-мащабния риболов, развитието на „синята“ икономика (Blue growth), интеграция и образование в сектор Рибарство и иновациите за устойчив прогрес в сектора.

МИРГ БУРГАС - КАМЕНО