За нас

A A A

Кои сме ние?

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО е българска, независима, доброволна  организация, действаща в обществена полза, създадена със споразумение за партньорство между Община Бургас, Община Камено и местни представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор.

Целите на Сдружението са:

 • Насърчаване, съдействие и подпомагане на устойчивото развитие на отрасъла рибарство и аквакултури в България;
 • Повишаване конкурентоспособността на предприятията в сектор “Рибарство и аквакултури” и разкриване на нови работни места;
 • Съхранение и развитие на местното културно, историческо и природно наследство;
 • Развитие на човешкия потенциал и изграждане на капацитет за подготовка и управление на проекти;
 • Засилване ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.

При упражняване на своята дейност Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено  се ръководи от принципите на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), което включва: териториален подход, създаване на публично-частни партньорства, подход „отдолу-нагоре”, иновации, многосекторен подход, сътрудничество и работа в мрежа. Сдружението спазва правилата и нормативната база, приложима за Местните инициативни  рибарски групи в Република България.

Седалището и адресът на управление на Сдружението е: България, Бургас, кв. Крайморие, ул. „Христо Арнаудов“ № 15. То обхваща следната територия с непрекъснати граници:

– Град Бургас- ж.к. Меден Рудник, кв. Победа, кв. Акации, кв. Крайморие и Рибарското селище;

– Община Бургас- с.Маринка, с.Извор, с.Твърдица и с.Димчево;

–Община Камено- гр. Камено и селата Кръстина, Винарско, Вратица, Трояново, Желязово, Русокастро, Ливада, Тръстиково, Константиново, Полски извор, Черни връх, Свобода.

Сдружението набира средства като кандидатства по програми за финансиране, включително и по ВОМР (стратегия за водено от общностите местно развитие на рибарския район). Източници на средства са също: членският внос, имуществените вноски на членовете, допълнителната стопанска дейност, предвидена в закона и Устава, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и други. Сдружението разходва имуществото си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

Общото събрание е върховен колективен орган на Сдружението. Управителният съвет се състои от седем лица – членове на Сдружението и се избира от Общото събрание. Председателят на Управителния съвет представлява Сдружението при осъществяване на дейността му и в съответствие с представителните пълномощия, предоставени от Управителния съвет. За ефективно изпълнение на одобрената от УО на ПМДР 2014-2020 год. стратегия за водено от общностите местно развитие на рибарския район Управителния съвет на Сдружението с решение назначава Изпълнителен директор.

 

Дейности

Създаването на юридическо лице, което чрез принципите на публично-частното партньорство ще идентифицира местните проблеми и ще търси решенията им посредством финансиране на проекти, е ново предизвикателство, за което се изискват специални умения. От тази гледна точка МИРГ Бургас – Камено, ръководено от основните си цели, набелязва следните приоритететни оси в дейностите си и съответните мерки за тяхното реализиране:

Приоритететни оси:

 • Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите;
 • Защита на околната среда в рибарски райони, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство;
 • Подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища и рибните борси, извършени с цел да се повиши качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти, да се подобри енергийната ефективност, да се подпомогне опазването на околната среда и да се подобрят безопасността и условията на труд, включително инвестиции в съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци;
 • Създаване на заетост (вкл. алтернативна), насърчаване на устойчивата и качествена такава и подкрепа за мобилността на работната сила;
 • Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот и подобряване на безопасността и условията на труд;
 • Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности (екотуризъм) и устойчиво производство на аквакултури;
 • Модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора, продуктивни инвестиции и диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 • Фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
 • Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малките рибарски общности;
 • Стимулиране предлагането на пазара и преработването на улова;
 • Подобряване на условията на живот на териториията на МИРГ;
 • Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
 • Интегриран подход към околната среда, чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. дейности за превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
 • Подобряване качеството на образование и повишаване квалификацията на населението.

 

Мерки за изпълнение на приоритететните оси:

 • Насърчаване на инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.
 • Диверсификация на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството и образователни дейности в областта на рибарството.
 • Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия; насърчаването на затворени системи за аквакултури;
 • Създаване на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури, включително производство на зарибителен материал,при които е намалено въздействието на предприятията върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 • Насърчаване инвестициите в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
 • Намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 • Реализиране на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци;
 • Съдействие за изследване на морското дъно и на морската среда и развитие на дейности, водещи до постигане целите на синия растеж;
 • Развитие на туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти, развитие и разнообразяване на туристическите услуги, влючително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството;
 • Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни;
 • Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията;
 • Изготвяне на проучвания и планове за опазване, реставрация, рехабилитация, защита и управление на места с природна, културна, археологическа и архитектурна стойности.
 • Насърчаване на проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природно наследство на селищата;
 • Подпомагане инвестициите в създаването,подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението в крайморските селски райони;
 • Подобряване безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
 • Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, в т.ч. роми, мигранти и др.
 • Организиране и провеждане на конференции, семинари, практически занятия, обучения, консултации и други, свързани с изпълнението на целите на Стратегията за развитие на рибарската област, прилагана от МИРГ;
 • Образователни дейности в областта на рибарството.Провеждане на целево привличане, професионално обучение и мотивиране на младите хора от региона;
 • Предотвратяване на щети от горски пожари,наводнения, природни бедствия и катастрофични събития;
 • Събиране, обобщаване и предлагане на идеи и проекти по промяна на законодателството за устойчиво развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство;
 • Развиване на активна медийна дейност/ периодика, радио и телевизионни предавания/, издаване и разпространение на печатни материали и администриране на собствена електронна страница в Интернет.

 

Документи

 

УСТАВ

НА СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО

ustav-nov-2020

 

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО

 

 Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено публикува проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за обществено обсъждане.

SVOMR_MIRG_Burgas-Kameno

 

ОДОБРЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО

Strategy final

 

КОРИГИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

Стратегия за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

 

МЕТОДИКА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО