Конкурс за длъжността „Технически асистент“

A A A

МИРГ Бургас-Камено

обявява

КОНКУРС

за длъжността „Технически асистент“

Отговорности и задължения за длъжността:

 • Отговаря за изготвянето и оформянето на информационни материали;
 • Подготвя и води протокол на заседанията на УС  и Общото събрание на сдружението;
 • Отговаря за информационния архив и кореспонденцията на МИРГ Бургас-Камено;
 • Изготвя справки, доклади и други документи;
 • Отговаря за публукациите на страницата на сдружението;
 • Поддържа база данни с потенциални бенефициенти, партньори и др.;
 • Осъществява дейностите по популяризиране Стратегията за ВОМР.

Изисквания за длъжността „Технически асистент“:

 • Висше образование, най-малко степен „Бакалавър“;
 • Професионален стаж най-малко 2 години;
 • Познаване и спазване на процедурите за изпълнение на проекти и водене на отчетна проектна документация;
 • Владеене на чужд език е предимство;
 • Умения за работа с ИСУН 2020, MS Office и др.

Необходими документи, които кандидатите да представят:

 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива;
 • Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи професионален опит.

Начин и срок за подаване на документи:

Кандитатите могат да изпращам своята кандидатура и изикваните документи на е-мейл office@flag-burgas.org в срок до 20.02.2020 г.

Конкурс за длъжността „Технически асистент“