Конкурс за длъжността „Изпълнителен директор“

A A A

МИРГ Бургас-Камено

обявява

КОНКУРС

за длъжността „Изпълнителен директор“

Отговорности и задължения за длъжността:

 • Изпълнителният директор ръководи и координира дейността на административния персонал на сдружението;
 • Изпълнява решенията на Управитения съвет и Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено;
 • Комуникира с УО на ПМДР, ДФЗ-РА, бенефициенти и др.
 • Подготвя и подава искания за плащания;
 • Отговаря за подготовката на стратегически документи, насоки за кандидатстване по мерки и др.;
 • Осъществява мониторинг на финансирани от МИРГ Бургас-Камено проекти;
 • Организира набирането на средства за дейността на сдружението;
 • Планира и управлява дейностите по популяризиране Стратегията за ВОМР.

Изисквания за длъжността „Изпълнителен директор“:

 • Висше образование, най-малко степен „Бакалавър“;
 • Професионален стаж най-малко 5 години;
 • Управленски опит най-малко 2 години;
 • Опит в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или от други международни донори;
 • Познаване на нормативната уредба в областта на европейското финансиране и по-специално изискванията и процедурите за финансиране по ПМДР, особенно в частта по подхода ВОМР;
 • Владеене на чужд език е предимство;
 • Умения за работа с ИСУН 2020, MS Office и др.

Необходими документи, които кандидатите да представят:

 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива;
 • Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи професионален и управленски опит;
 • Копие от документи, удостоверяващи опит в в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или от други международни донори.

Начин и срок за подаване на документи:

Кандитатите могат да изпращам своята кандидатура и изикваните документи на е-мейл office@flag-burgas.org в срок до 20.02.2020 г.

Конкурс за длъжността „Изпълнителен директор“