Конкурс за длъжността „Експерт по прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие“

A A A

МИРГ Бургас-Камено

обявява

КОНКУРС

за длъжността „Експерт по прилагане на подхода ВОМР“

Отговорности и задължения за длъжността:

 • Отговаря за популяризирането, управлението и изпълнението на финансовите механизми на МИРГ Бургас-Камено по изпълнение на целите, заложени в Стратегията за ВОМР;
 • Оказва експертна и мотодическа помощ на потенцални или вече одобрени бенефициенти;
 • Подготвя вътрешни документи, насоки за кандидатстване по мерки и др.;
 • Изготвя справки, доклади и други документи, необходими за прилагане на подхода ВОМР;
 • Осъществява мониторинг на финансирани от МИРГ Бургас-Камено проекти;
 • Подпомага процеса на набиране на средства за дейността на сдружението;
 • Осъществява дейностите по популяризиране Стратегията за ВОМР.

Изисквания за длъжността „Експерт по прилагане на подхода ВОМР“:

 • Висше образование, най-малко степен „Бакалавър“;
 • Професионален стаж най-малко 2 години;
 • Познаване и спазване на процедурите за изпълнение на проекти и водене на отчетна проектна документация;
 • Владеене на чужд език е предимство;
 • Умения за работа с ИСУН 2020, MS Office и др.

Необходими документи, които кандидатите да представят:

 • Автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива;
 • Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи професионален опит.

Начин и срок за подаване на документи:

Кандитатите могат да изпращам своята кандидатура и изикваните документи на е-мейл office@flag-burgas.org в срок до 20.02.2020 г.

Конкурс за длъжността „Експерт по прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие“