Профил на купувача

A A A

Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получени оферти по обществена поръчка „Доставка на автомобил за нуждите на МИРГ Бургас-Камено“

    Протокол от дейността на комисията по чл.97 от ППЗОП Решение/Заповед №20 за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на МИРГ Бургас-Камено“

Удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите наМестна инициативна рибарска група Бургас – Камено

Удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

Обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на МИРГ Бургас – Камено“, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява

На основание чл.187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, МИРГ Бургас-Камено обявява обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на автомобил чрез събиране на оферти с обява по реда на глава

Съобщение по чл.193 от ЗОП за прекратяване възлагането на обществена поръчка

На основание на чл.193 от ЗОП, във връзка с обява №1/08.04.2019 г. за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“, обявената обществена поръчка

Удължаване на срока за събиране на оферти по общаствена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за събиране на оферти по обществените поръчки с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“ се удължава  до 17.30 часа на 23 април 2019 г. Отварянето

Разяснение относно обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

Във връзка с постъпило запитване вх. № 105/15.04.2019 г. и на основание чл. 189 ЗОП представяме на Вашето внимание следното разяснение относно обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“, открита

Обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на МИРГ Бургас – Камено“, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява

На основание чл.187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, МИРГ Бургас-Камено обявява обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на автомобил чрез събиране на оферти с обява по реда на глава