Новини

A A A

Проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. на МИРГ „Бургас-Камено“

МИРГ „Бургас-Камено“ публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за обществено обсъждане и коментари. Въпроси и коментари могат да бъдат задавани на имейл адрес: pmdr@mzh.government.bg в срок до 21.10.2019 г. година включително. Проект на Индикативна годишна работна

Обществено обсъждане на документи по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и МИРГ Бургас-Камено  публикуват за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура

Списъци на одобрените и неодобрените кандидати за външни експерти-оценители

След проведени интервюта от Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено с допуснатите след административната проверка кандидати за външни експерти-оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура №BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас-Камено“,

Списъци на одобрените и неодобрените кандидати на етап „Административна проверка за наличие на професионален опит и квалификация“

След извършване на административна проверка на предоставените документи от кандидатите за външни експерти – оценители в Комисия за подбор на проектни предложения и въз основа на одобрен доклад, относно това МИРГ Бургас-Камено КАНИ на интервю одобрените кандидати на етап „Административна

Въпроси и отговори по процедура № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено“

Във връзка с постъпили въпроси по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.005 “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено“ публикуваме техните отговори. Въпроси и отговори

Обява за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения

Обява за избор на външни експерти – оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения

Във връзка с  изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас  – Камено“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., и Споразумение за управление на Стратегия за водено

МИРГ Бургас-Камено взе участие в информационна среща на ПМДР, относно мярка 6.3

МИРГ Бургас-Камено взе участие в информационна среща на ПМДР, относно мярка 6.3

На 31.07.2019г. в Областна управа Бургас се проведе информационна среща по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Участниците в срещата бяха приветствани от г-н Вълчо Чолаков, Областен управител и проф. Севдалина Турманова, Заместник-областен управител. Г-н Стоян Котов, Директор

Информационна среща в гр.Камено

Информационна среща в гр.Камено

На 31.07.2019 г. екипът на МИРГ Бургас-Камено се срещна с представители на местния бизнес в гр.Камено. Представени бяха условията за кандидатстване по мярка № BG14MFOP001- 4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено”. Разяснено бе какви

Информационна среща с потенциални кандидати от Бургас по мярка № BG14MFOP001-4.005

Информационна среща с потенциални кандидати от Бургас по мярка № BG14MFOP001-4.005

На 26.07.2019г. в офиса на МИРГ Бургас-Камено в ж.к. Меден Рудник се проведе среща  с фирми, занимаващите се с преработка на риба и аквакултури. Представени бяха условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001- 4.005 „Преработване на продуктите