Новини

A A A

Проучване „Навиците на консуматорите от ЕС по отношение на продуктите от риболов и аквакултури”

Проучване  „Навиците на консуматорите от ЕС по отношение на продуктите от риболов и аквакултури”

На 11.06.2019 г. в Областна управа Бургас беше представено проучване „Навиците на консуматорите от ЕС по отношение на продуктите от риболов и аквакултури” . Събитието бе открито от д-р Лозана Василева – заместник – министърът на Министерство на земеделието, храните

Участие на МИРГ Бургас-Камено в кръгла маса по проект „Градове в действие към син растеж“ /BluAct/

Участие на МИРГ Бургас-Камено в кръгла маса по проект „Градове в действие към син растеж“ /BluAct/

На 07.06.2019 г. се проведе кръгла маса, на която се презентира и обсъди проект на Община Бургас „Градове в действие към син растеж“ /BluAct/,финансиран по програма URBACT III. Събитието е част от програмата на Юбилейна международна научна конференция „Съвременни управленски практики

МИРГ Бургас-Камено взе участие в конгрес, организиран по проект „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда“

МИРГ Бургас-Камено взе участие в конгрес, организиран по проект „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда“

На 14 и 15 май 2019 г. в Изложбен център „Флора“ гр.Бургас се състояха първият конгрес и семинар по проект ZEWSGES „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда – BSB257“, финансиран по Първата покана на Съвместна оперативна програма

МИРГ Бургас-Камено представи своята дейност пред група съветници от Общински съвет Бургас

МИРГ Бургас-Камено представи своята дейност пред група съветници от Общински съвет Бургас

На 13.05.2019 г. екипът на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено представи дейностите, които извършва пред група общински съветници. Присъстващите бяха запознати с мерките, които ще бъдат открити за кандидатстване през 2019 г. Специален акцент бе поставен на предстоящите мерки за

Удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите наМестна инициативна рибарска група Бургас – Камено

Удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.005 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ“ В МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ в МИРГ „Бургас – Камено“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по ПМДР. На основание чл. 26, ал. 4

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПМДР 2014-2020

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПМДР 2014-2020

    Екипът на МИРГ Бургас-Камено взе участие в Информационно събитие, организирано от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. То се проведе на 12.03.2019 г. в гр.Варна. Експертите от УО на ПМДР представиха условията за кандидатстване по следните мерки:

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

  До членовете на „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“   ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „МИРГ Бургас-Камено“ На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 27от Устава на Сдружението и във връзка