Новини

A A A

Покана за информационен ден

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЯВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ Информационният ден ще се проведе на 29. 01.2020 г. (сряда) в офиса на МИРГ Бургас-Камено в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник,

Покана за Общо събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено

До членовете на „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“       ПОКАНА  от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „МИРГ Бургас-Камено“    На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 27от Устава на Сдружението и

Списъци с одобрени и неодобрени кандидати за външни експерти – оценители

Списъци с одобрени и неодобрени кандидати за външни експерти – оценители

Във връзка с проведените интервюта с кандидатите за външни експерти-оценители, МИРГ Бургас-Камено обявява одобрените и неодобрени кандидати за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас-Камено“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас-Камено“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ Бургас-Камено кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти:

Списъци на одобрените и неодобрените кандидати на етап „Административна проверка за наличие на професионален опит и квалификация“

След извършване на административна проверка на предоставените документи от кандидатите за външни експерти – оценители в Комисия за подбор на проектни предложения и въз основа на одобрен доклад, относно това МИРГ Бургас-Камено КАНИ на интервю одобрените кандидати на етап „Административна

Бюджетът за 2020 г. на МИРГ Бургас-Камено е одобрен

Бюджетът за 2020 г. на МИРГ Бургас-Камено е одобрен

Общото събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено одобри предложеният от екипа на сдружението Бюджет за следващата година. Същият е одобрен и от УО на ПМДР 2014-2020 г. Общият размер на съгласуваните разходи е 226 137,82 лв. От тях текущите разходи

Промяна в Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

На 16.12.2019 г. се проведе общо събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено. Присъстващите взеха решение за смяна на част от членовете на Управителния съвет на сдружението. Съставът на УС на МИРГ Бургас-Камено е в следният състав: Кирил Начев – Председател