Новини

A A A

Протокол от заседание на УС-25.03.2020

Във връзка с чл.17,ал.3 от „Правила за работа на УС на СНЦ МИРГ Бургас-Камено“ и заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министерство на Здравеопазването прилагаме ПРОТОКОЛ 25/25.03.2020 от проведено неприсъствено заседание на УС. ЕКИП на МИРГ Бургас-Камено protokol 25-25.03.2020g.-us

Актуален Устав на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“

На 09.03.2020г. бе проведено Общо Събрание на МИРГ Бургас-Камено, като една от основните точки бе осъвременяване и корекция на УСТАВА на сдружението. След надлежно вписване/отбелязване в Търговски Регистър, прилагаме и актуализирания Устав на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“.   С уважение: Екип

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г. ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.005, МИРГ БУРГАС-КАМЕНО https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4245

ПОКАНА към членовете на УС на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“

ПОКАНА До членовете на Управителния съвет На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено   На основание чл.37 от Устава на Сдружението и с оглед на заповед РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването във връзка с ограничаване на разпространението на COVID 19,

Поради превантивни мерки се ограничава достъпът до офиса на МИРГ Бургас-Камено

ВАЖНО !   Уважаеми Дами и Господа,   Ограничава се достъпът до офиса поради хигиенни превантивни мерки. Всички документи единствено и само по електронен път на имейл office@flag-burgas.org. При извънредна необходимост за посещение на място, молим за минимални задължителни средства

До участниците в ОС на МИРГ Бургас-Камено

Уважаеми членове, Във връзка с мерки за превенция на заболяването от COVID-19-(коронавирус)молим всички, които ще присъстват на ОС на 09.03.2020 от 18.00 в ЦАУ Възраждане или техните пълномощници, да си осигурят лични предпазни средства.Благодарим за разбирането. ЕКИП Мирг Бургас -Камено

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., и Споразумение за управлениМИРГ Бургас – Камено. МИРГ

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „МИРГ Бургас-Камено“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО“   По решение на управителния съвет от 02.03.2020 г. на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО“ ЕИК 177226707 със