Новини

A A A

Конкурс за длъжността „Технически асистент“

МИРГ Бургас-Камено обявява КОНКУРС за длъжността „Технически асистент“ Отговорности и задължения за длъжността: Отговаря за изготвянето и оформянето на информационни материали; Подготвя и води протокол на заседанията на УС  и Общото събрание на сдружението; Отговаря за информационния архив и кореспонденцията

Конкурс за длъжността „Експерт по прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие“

МИРГ Бургас-Камено обявява КОНКУРС за длъжността „Експерт по прилагане на подхода ВОМР“ Отговорности и задължения за длъжността: Отговаря за популяризирането, управлението и изпълнението на финансовите механизми на МИРГ Бургас-Камено по изпълнение на целите, заложени в Стратегията за ВОМР; Оказва експертна

Конкурс за длъжността „Изпълнителен директор“

МИРГ Бургас-Камено обявява КОНКУРС за длъжността „Изпълнителен директор“ Отговорности и задължения за длъжността: Изпълнителният директор ръководи и координира дейността на административния персонал на сдружението; Изпълнява решенията на Управитения съвет и Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено; Комуникира с УО на ПМДР,

Покана за информационен ден

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЯВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ Информационният ден ще се проведе на 29. 01.2020 г. (сряда) в офиса на МИРГ Бургас-Камено в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник,

Покана за Общо събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено

До членовете на „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“       ПОКАНА  от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „МИРГ Бургас-Камено“    На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 27от Устава на Сдружението и

Списъци с одобрени и неодобрени кандидати за външни експерти – оценители

Списъци с одобрени и неодобрени кандидати за външни експерти – оценители

Във връзка с проведените интервюта с кандидатите за външни експерти-оценители, МИРГ Бургас-Камено обявява одобрените и неодобрени кандидати за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас-Камено“

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.042 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас-Камено“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ Бургас-Камено кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: